238. Product of Array Except Self 「除自身以外数组的乘积」

给定一个含有 n 个整数的数组 numsn > 1,返回一个数组 output,其中 output[i] 等于 nums 数组中除去 nums[i] 之外所有数字的乘积。

举例:
输入: [1,2,3,4]
输出: [24,12,8,6]

这个题,刚一开始只能想到暴力方法,即对每个位置之外的元素累乘。后来想想如何保存一些重复乘过的值呢,重复利用的话便可以减少计算的次数,提高速度。于是便使用两个数组来保存左右两个方向上的累积,每个位置的结果便是这两个数组对应位置的乘积。
另外,如果还可以将一个方向上的累积直接乘在另一个方向的结果上,在这两次循环后,得到的数组即是最终结果,这样便可以省去额外的空间。

/*
 * 238. Product of Array Except Self
 * https://leetcode.com/problems/product-of-array-except-self/
 * https://www.whosneo.com/238-product-of-array-except-self/
 */

import java.util.Arrays;

public class ProductExceptSelf {
  public static void main(String[] args) {
    int[] nums = {1, 2, 3, 4};

    ProductExceptSelf solution = new ProductExceptSelf();

    int[] result = solution.productExceptSelf(nums);
    System.out.println(Arrays.toString(result));
  }

  private int[] productExceptSelf(int[] nums) {
    int length = nums.length;
    int[] result = new int[length];

    int[] left = new int[length];
    int[] right = new int[length];
    left[0] = 1;
    right[length - 1] = 1;

    for (int i = 1; i < length; i++) {
      left[i] = left[i - 1] * nums[i - 1];
      right[length - 1 - i] = right[length - i] * nums[length - i];
    }

    for (int i = 0; i < length; i++)
      result[i] = left[i] * right[i];

    return result;
  }
}

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注